Sadama eeskiri

Käesolev sadama eeskiri on kohustuslik ja laieneb kõikidele sadamat külastavatele veesõidukitele, samuti kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes asuvad sadama territooriumil ja veealal.


Isikud, kes on rikkunud käesolevat eeskirja, vastutavad vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Sadamale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele.


Käesoleva eeskirja mittetundmine ei vabasta vastutusest selle sätete rikkumiste korral.


Käesolev eeskiri on koostatud justiitsministri 22.12.2009.a. määruse nr. 129  „Sadama eeskirja vorm“ alusel ja kinnitatud MTÜ Kelvingi Paadisadam korralisel üldkoosolekul 11.05.2010.a..

 

Sisukord

I Üldosa.

II Laevade sisenemine sadamasse.

III Laevaliikluse korraldus sadama akvatooriumil

IV Laevade seismine sadamas.

V Laevade sadamast väljumine.

VI Sadamateenused ja-tariifid.

VII Meditsiiniteenused.

VIII Tuleohutusnõuded sadamas.

IX Eriteenistuste väljakutsumine.

X Lisad.

I  Üldosa

1.1  Kelvingi Sadama pidaja on MTÜ Kelvingi Paadisadam, mis tegutseb põhikirja alusel ja on registreeritud äriregistris registrikoodi 80013749 all.

1.2  Kelvingi sadam (edaspidi nimetatud „sadam“) on peamiselt ühingu liikmeid teenindav sadam, mis asub Viimsi poolsaare põhjakaldal koordinaatidega: 59º33?19,48?N  24º50?22,17?E

1.3  Sadama mereosa avaneb Muuga lahte.

1.4  Sadamas on 35m ( nr 1) ja 10m (nr 2)pikkune statsionaarne kai ning üks ujuvkai, mille ääres on kaikohti kokku 56-le väikelaevale (edaspidi nimetatud „laev“).

1.5  Kõik sügavused on antud „0“ veeseisu ajal.

1.6  Sadamasse sisse ja väljasõitu mõjutab enam N-NE suunaline tuul.Nähtavusega alla 50 m ja tuule kiirusega üle 12m/s on Sadamasse sisse ja väljasõit lubatud vaid  sadamakapteni (sadama korrapidaja)loal.

1.7  Sadamasse, mille sissesõidu laius on 8 m, võivad siseneda laevad, mille maksimaalmõõtmed on:
L = 10 m
B = 3,5 m
T = 2,0 m kai nr 1

T= 1,4 m ujuvkai ja kai nr2

Sadamas osutatavad  teenused on järgmised:
– kaikohtade  üürimine;

– slipiteenus;
– magevee- ja elektriga varustamine;
– tualett;
Hinnakiri Sadamas osutatavate teenuste kohta asub sadama kontoris;

 

1.8  Sadama korrapidaja on Laevade teenindamiseks ööpäevaringselt valves üldjuhul 15. maist-15.septembrini.

1.9  Navigatsiooniperiood kestab üldjuhul 15. maist – 15. septembrini.

1.10          Kohalik aeg erineb universaalajast (UTC) + 2 tundi (Lisaks suveaeg).

1.11          Sadama maa-alal liiklemisel kehtib kiirusepiirang 10 km/h ning tavaliikluse eeskirjad.

1.12          Sadama terrirootiumil on lubatud parkida ühel autol Laeva kohta mereloleku ajal vastavalt paigaldatud liiklusmärkidele. Kohustuslik on alluda sadama korrapidaja parkimist ja liiklust reguleerivatele korralduste.

1.13          Paaditreilerite hoidmiseks territooriumil tuleb saada luba  sadamakaptenilt või sadama korrapidajalt.

Kontaktandmed
MTÜ Kelvingi Paadisadam
Registrikood 80013749
Meresihi tee 2
Kelvingi küla Viimsi vald, 74018
telefonid:

+372 50 32 826 Avo Freibach, sadamakapten; e-post: avo.frei@gmail.com

+372 50 54 013 Peeter Sepper, õiguslikud ja rahalised küsimused; e-post:peeter.sepper@haldur.eu

+372 50 44 835 Andres Riomar, valve korraldamine, Sadama eeskirjade järgimise tagamine ; e-post: kelvingi@kadriorg.org

II  Veesõidukite sadamasse sisenemise kord

2.1  Sisenemiseks Sadamasse peab laev, mille kodusadam ei ole Kelvingi sadam, saama eelnevalt selleks loa sadama korrapidajalt või sadamakaptenilt.

2.2  Sadama kontaktid:

2.2.1        Sadama korrapidaja (+372) 53002509;VHF 12 kan kutsung „Kelvingi sadam“

2.2.2        Sadamakapten        (+372) 5032826 ;(+372)5044835

2.3  Sisenemisloa saamiseks tuleb edastada järgmised andmed:

– laeva nimi, tüüp, lähtesadam
– saabumise aeg
– laeva pikkus, laius, süvis

2.4  Sisenemisloa annab sadamakapten,  või sadama korrapidaja, edastades laevale vajaliku info ja määrates kaikoha. Laeva saabumine ja lahkumine vormistatakse sadama sisse- ja väljasõitude registreerimise raamatus, mis asub sadama kontoris.

2.5  Sadamas piiri- ega tollikontrolli ei teostata. Lähim rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt asub Pirita sadamas.

2.6  Kolmandatest riikidest laeva saabudes, kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli, teavitatakse sellest viivitamatult piirivalvet  ja tagatakse, et piirivalvetoimkonna saabumiseni laevapere liikmed ja reisijad laevast ei välju ega keegi kaldalt laeva ei läheks, ning et laevalt kaldale ega kaldalt laevale ei toimetataks kaupu või esemeid.

III Laevaliikluse korraldus sadama akvatooriumil

3.1  Liiklemisel sadama akvatooriumil kehtib rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri  (COLREG). Liikumiskiirus ei tohi ületada 3 sõlme ja kiiruse valimisel tuleb vältida ahtrilaine teket.

3.2  Laevade ümberpaigutamist sadamas võib teostada ainult sadamakapteni või sadama korrapidaja  loal. Omavoliliselt ümberpaigutatud laevad paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse sisse ümberhaalamise tasu.

3.3  Piiratud nähtavuse korral (alla 50 m) või tuule kiirusel üle 12 m/s annab liikumisloa sadama akvatooriumil sadamakapten või sadama korrapidaja.

3.4  Pukseerimistöid sadamas võib teostada ainult sadamakapteni või sadama korrapidaja loal.

3.5  Liikumisel sadama akvatooriumis ei tohi järel vedada (tragida) ankrut.

3.6  Laevade üheaegsel sisse-ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel, v.a.juhul kui on tegu hädaolukorraga.

IV  Laevade seismine sadamas

4.1  Kõikidele sadamasse paigutatavatele või sadamasse sisenevatele laevadele eraldab koha laevatushooajaks või vastavalt sadamasse sisenemise ajaks sadamakapten või temaga eelneva kooskõlastuse alusel korrapidaja .

4.2  Sadamakapteni korraldused, mis puudutavad laevade seismist või ümberpaigutamist sadamas, on kohustuslikud laevaomanikele, kaptenitele ja väikelaeva juhtidele.

4.3  Kõikidel sadamas baseeruvatel laevadel peab olema nõuetekohane märgistus.

4.4  Sadamas seisvate laevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud seismine igasuguguse ilmaga ohutult kaid ja teisi laevu vigastamata.

4.5  Laeva omanik kui suurema ohu allika valdaja vastutab laeva sadamas ohutult seismise ja manööverdamise eest.  Juhul, kui laeva seismine sadamas või manööverdamine akvatooriumil toob kaasa materiaalset kahju hüdrotehnilistele rajatistele või teistele laevadele, peab selle omanik need korvama kahjustatud laeva omaniku või MTÜ Kelvingi Paadisadam nõudmisel.

4.6  Kõikide hüdrotehniliste seadmete ja meremärkide vigastamise juhtumitest tuleb viivitamatult teatada sadamakaptenile või  sadama korrapidajale.

4.7  Sadamas on lubatud teostada  laevade ekspluatatsiooniga seotud hooldus- ja remonttöid, mis ei too kaasa keskkonna- ja sadama akvatooriumi ning territooriumi reostust. Remonttööd, mis tekitavad suurt müra või prahti, on vaja kooskõlastada sadamakapteniga.

Sadamas on keelatud:
– ilma sadamakapteni või sadama  korrapidaja  loata laevade ümberpaigutamine ning kraanaga veest välja või vette tõstmine;

-hoiustada kiilplokke ja muud sadama tööks mittevajalikku inventari;
-akvatooriumi ja territooriumi reostamine;
-keskkonda saastada võivate tööde teostamine;
-kõrvalistel isikutel ilma laeva kapteni või sadama korrapidaja loata laevale minek;

-tankimine ujuvkai ääres ja kütteainete ning õlide hoidmine kail;
-tuleohtlike tööde teostamine ilma sadamakapteni loata;
-tõstetööde teostamine ilma sadamakapteni loata;
-laevade omavoliline elektrivõrku lülitamine;
-laeva WC kasutamine, kui puudub vastav fekaaltank;
-käituda rahu häirivalt;

-ujuda sadama veealal (akvatooriumis)

-tekitada häirivat müra kella 23.00 kuni 8.00.

V  Laevade sadamast väljumine

5.1  Sadamast väljumisel peab laeva kapten sellest teavitama sadama korrapidajat ning vormistama väljasõidu sadama sisse- ja väljasõitude registreerimise raamatus.

5.2  Sadamast väljumisel peab laeval olema pardal olevate inimeste arvule vastav tehniliselt korras päästevarustus, samuti sõidupiirkonnale vastavad navigeerimis- ja sidevahendid.

5.3  Inimeste arv laeva pardal ei tohi ületada maksimaalselt selleks lubatud arvu.

5.4  Laeva kaptenil on keelatud laevaga sadamast väljuda järgmistel juhtudel:
– Laev pole tehniliselt korras või viimane tehniline ülevaatus on aegunud;
– Laeval puuduvad nõuetekohane märgistus ja päästevahendid;
– Laev pole nõuetekohaselt registreeritud.

5.5  Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist ja vastava loa saamist sadamakaptenilt või sadama korrapidajalt.

5.6  Laeva lahkumisel Shengeni viisaruumi välisesse riiki peab laev enne Eesti territoriaalvetest lahkumist teostama nõutavad piiri- ja tolliformaalsused lähimas rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis (Pirita sadam).

VI  Sadama teenused

6.1  Sadamas osutatakse järgmisi teenuseid:
– slipiteenus;

– joogivesi;

– tualett;

– kaldaelektrivõrgu kasutamine;

– telefoni- ja interneti kasutamine;

6.2  Sadama hinnakirjaga saab tutvuda sadama kontoris.

6.3  MTÜ liikmed, kes enne ei ole oma laeva sadamas hoidnud, teatavad oma soovist kohta  kasutama hakata jooksva aasta 1.aprilliks.

6.4  Üürnike laevad võivad sadamas seista ainult peale sadama koha üürilepingu sõlmimist ja üüriarve ettemaksmist. laevu, mille omanikud ei ole sõlminud nimetatud lepingut, käsitletakse kui külalislaevu  ja neile osutatakse teenuseid vastavalt hinnakirjale.
sadama koha üürilepingu sõlmib sadamaga laeva omanik või tema poolt volitatud isik.

VII  Meditsiiniabi sadamas

7.1 Sadamas puudub meditsiinipunkt.

7.2 Kõikidest inimestega toimunud õnnetusjuhtumitest sadama territooriumil ja laevadel        tuleb koheselt teatada sadama korrapidajale.
Esmaabivahendid asuvad Sadama kontoris.Vältimatut abi saab välja kutsuda sadama korrapidaja kaudu või telefonil 112.

VIII  Tuleohutusnõuded sadamas

8.1  Sadamas seisvate laevade pääste-ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja täielikus valmisolekus selle võimalikuks kasutamiseks.

8.2  Tuleohutuse eest laeval vastutab laeva kapten/väikelaeva juht..

8.3  Tuleohtlikud tööd laeval tuleb eelnevalt kooskõlastada sadamakapteniga.

8.4  Tulekahjust sadamas tuleb teatada viivitamatult sadamakaptenile või sadama korrapidajale ja Päästeametile telefonil 112.

8.5  Tulekahju puhkemise korral sadamas või sadamas seisval laeval peavad kõik teised laevad valmis seadma oma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina (selle olemasolul), et osutada abi tulekahju kustutamisel või vajaduse korral evakueerida laev ohtusse kohta.

8.6  Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadama kontoris.

8.7  Sadama kontorihoonele ja rajatistele peab olema tagatud vaba juurdepääs. Sadama territooriumil teede ja läbikäikude sulgemine on lubatud ainult sadamakapteni loal.

8.8  Avarii korral, millega kaasneb merekeskkonna reostus naftasaadustega, lokaliseerimine ja likvideerimine toimub vastavalt Kelvingi sadama „Reostustõrje plaaniga“.

IX  Eriteenistuste väljakutsumise

9.1  Päästeamet           112

9.2  Politsei                  110

9.3  Piirivalve tel. (+372) 6123411  VHF69

9.4  Keskkonnainspektsioon tel (+372) 1313 (reostuse korral)

X  Lisad

  1. Territooriumi ja veeala skemaatiline plaan
  2. Reostustõrje plaan